Integrovaná politika:

Společnost KRYLL elekro s.r.o. se zavazuje poskytovat zákazní- kům služby nejvyšší kvality, přispívat k ochraně životního prost- ředí a zajistit bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměst- nance tak, aby se stala vyhledávaným obchodním partnerem i zaměstnavatelem. K dosažení tohoto cíle se společnost zava- zuje k dodržování zásad systému řízení kvality dle ISO 9001, sys- tému environmentálního managementu dle ISO 14001 a systé- mu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001.
V rámci managementu kvality se společnost zavazuje uplatňovat tyto zásady:

 • Vytvoření, zavedení a rozvíjení vnitřního sytému řízení společnosti jako prostředku k zajištění pevného postavení společnosti v oblasti elektroinstalací.
 • Podpora neustálého rozvoje pracovníků a jejich sebevzdělávání.
 • Zvyšování úrovně služeb nabízených zákazníkům a pochopení jejich potřeb.
 • Motivace pracovníků k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce a uskutečňování samostatné kontroly vlastní práce.
 • Průběžná optimalizace a zlepšování výrobních procesů.
 • Důraz na zlepšování využití vstupních surovin a výrobních prostředků.
V rámci environmentu se společnost zavazuje:

 • Provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky atd.) v oblasti ochrany životního prostředí a kontrolovat jejich plnění.
 • Předcházet, omezovat a snižovat environmentální zátěž ve všech složkách životního prostředí.
 • Efektivně hospodařit s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji.
 • Prohlubovat povědomí všech zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí se zřetelem na jejich konkrétní činnost.
 • Vyžadovat od dodavatelů, aby respektovali zásady této environmentální politiky a aby se při své činnosti chovali šetrně k životnímu prostředí.
 • Dostatečně komunikovat se zainteresovanými stranami na úrovni ochrany životního prostředí.
V rámci BOZP se společnost zavazuje:

 • Nahlížet na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako na zákonem stanovenou povinnost mající prioritu celospolečenského charakteru, dodržovat a kontrolovat právní předpisy v této oblasti.
 • Zahrnovat do systému řízení BOZP všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tzn. dodavatele, odběratele, návštěvníky, veřejnost a aktivně s nimi spolupracovat.
 • Zajistit dostatečný sortiment a množství pracovních prostředků a ochranných pomůcek, za podmínky jejich šetrného používání.
 • Zvyšovat znalosti a odpovědnost pracovníků za vlastní bezpečnost formou školení a vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a majetku společnosti.
 • Vedení firmy se zavazuje k předcházení úrazů a k neustálému zlepšování v oblasti BOZP a PO.