ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Než začnete používat tento web, přečtěte si prosím pozorně zásady ochrany osobních údajů.
Používáním webové stránky souhlasíte s uvedenými podmínkami.

 

Kdo jsme:
KRYLL elektro s.r.o.
Obecnice 266, 262 21
Česká republika
IČO: 27095177
+420602379271
kryll-elektro@kryll-elektro.cz

KRYLL elektro s.r.o. (dále jen „Společnost“) respektuje vaše soukromí a zavazuje se je chránit
prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují váš přístup a používání kryll-elektro.cz, včetně veškerého obsahu, funkcí a služeb nabízených na nebo prostřednictvím kryll-elektro.cz (dále jen „Webová stránka“).

Při vstupu na Webové stránky se o vás můžeme dozvědět některé informace např. pokud použijete kontaktní formulář pro elektronickou komunikaci nebo elektronický dotazník v nabídce zaměstnání. Pokud tuto možnost využije, zadaná data se nám přenesou a uloží.

JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME:

• e-mailovou adresu
• jméno a příjmení (popř. jméno společnosti)
• telefonní číslo
• datum a čas kontaktu
• adresu
• údaje o vaší kvalifikaci (vzdělání, školení,..)
• údaje o vašich předchozích pracovních zkušenostech

Odeslání kontaktního formuláře nebo dotazníku na zaměstnání je vždy podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů

Také máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele zaslané e-mailem.

Údaje slouží výhradně ke zpracování konverzace.

Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 – EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů „Zákonnost zpracování“ Pokud e-mailový kontakt směřuje k uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta první písm. b

Předávání vašich osobních údajů třetím subjektům. Činíme tak v následujících situacích.
Předávání našim dodavatelům (externím poskytovatelům služeb). Můžeme např. zapojit našeho dodavatele do provádění administrativní a provozní činnosti v rámci poskytování našich služeb. Tento dodavatel bude mít smluvní i zákonnou povinnost zachovávat důvěrnost vašich Osobních údajů a respektovat vaše soukromí a bude mít přístup pouze k údajům, které nutně potřebuje ke své činnosti; takovými dodavateli jsou typicky IT dodavatelé (kteří nám poskytují IT systémy, kde jsou uloženy informace i o vás) nebo např. externí personalista (který nám poskytuje personální poradenství a který potřebuje znát údaje o uchazečích o zaměstnání).

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení záměru, pro který byly shromážděny. Příslušná konverzace s uživatelem skončila. Rozhovor je ukončen, když okolnosti naznačují, že předmětná věc byla přesvědčivě objasněna. Osobní údaje zpracované z elektronického dotazníků v nabídce zaměstnání, budou zpracovávány a uloženy po dobu 1 roku nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

Tyto zásady se vztahují na informace, které shromažďujeme na webových stránkách a v e-mailech, textových nebo jiných elektronických zprávách mezi vámi a webovými stránkami.

GDPR PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKŮ

Pokud se nacházíte v Evropské unii, máte nárok na určité informace a máte určitá práva podle Obecné ochrany údajů

Máte právo požadovat přístup k vašim údajům, které Společnost uchovává, a právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů.

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost vašich údajů.

V rozsahu, v jakém jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů Společnosti, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu, ke kterému došlo před vaším odvoláním souhlasu.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, který je příslušný pro záležitosti související s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Požadujeme pouze informace, které jsou přiměřeně nutné k odbavení elektronických dotazů. Jako podmínku pro elektronickou komunikaci s námi od vás nebudeme vyžadovat souhlas k jakémukoli zbytečnému zpracování.

Kontaktujte nás
Uvítáme vaše dotazy nebo komentáře týkající se Zásad ochrany osobních údajů:
Obecnice 266, 262 21
E-mailová adresa: kryll-elektro@kryll-elektro.cz

Náš zástupce pro GDPR
Společnost VeraSafe byla jmenována jako zástupce KRYLL elektro s.r.o. v Evropské unii pro záležitosti ochrany údajů podle článku 27 obecného nařízení Evropské unie o ochraně údajů. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, lze společnost VeraSafe kontaktovat v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů. Chcete-li provést takový dotaz, kontaktujte společnost VeraSafe pomocí tohoto kontaktního formuláře: https://verasafe.com/public-resources/contact- nebo telefonicky na čísle: +420 228 881 031.